+390954781124 info@coehar.it

Privacybeleid

INFORMATIE VERSTREKT VOLGENS WETGEVINGSBESLUIT 196/2003 EN VAN DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING 2016/679 (AVG) VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Geachte heer / mevrouw, mejuffrouw
Betrokkene

krachtens de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens Wetsbesluit 30 juni 2003, n. 196 (hierna “Privacycode”) en daaropvolgende wijzigingen en artikelen 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 (AVG) willen we u hierbij informatie verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt door middel van spontane compilatie van het formulier op onze website om uw kandidatuur voor het VERITAS COHORT-onderzoeksproject te evalueren.

We informeren u ook dat als u in aanmerking komt, vóór uw daadwerkelijke deelname aan het onderzoeksproject, u verdere en meer specifieke informatie ontvangt over het onderzoeksproject en over de gerelateerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom is dit beleid niet bedoeld om de informatie die bij die gelegenheid aan u wordt verstrekt, te wijzigen of anderszins te wijzigen.

GEGEVENSBEHEERDER en CONTACTGEGEVENS:

De gegevensbeheerder van uw gegevens is:

ECLAT SRL

Met hoofdkantoor in CATANIA – Via Santa Sofia n 89

Biological Tower – floor 11 North Tower

Tel. +39 095 4781472

E.mail: info@eclatrbc.it

TYPE VERWERKTE GEGEVENS

De gegevens die worden verwerkt, zijn de gegevens die u opgeeft: naam, achternaam, e-mail, alternatieve contactgegevens (telefoon, skype of andere), woonplaats, leeftijd, informatie over uw levensstijl.

De specifieke categorieën van persoonsgegevens die binnen het onderzoeksproject worden verwerkt, zullen u worden aangegeven via de aanvullende documentatie die wordt verstrekt voordat u aan het project deelneemt.

Met toezegging van uw kant om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele correcties, aanvullingen en / of updates.

RECHTSGRONDSLAG EN DOEL VAN DE BEHANDELING

De wettelijke basis voor de verwerking van al uw gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming en u hebt het recht om deze op elk moment in te trekken. Behalve de mogelijke onmogelijkheid om als kandidaat voor het onderzoeksproject te worden beschouwd, ondervindt u geen nadelige gevolgen voor de intrekking van uw toestemming.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd voor het volgende doel: om de verantwoordelijke voor de verwerking in al zijn fasen de selectie te laten beheren van de onderwerpen die van plan zijn deel te nemen aan het onderzoeksproject en alle gerelateerde operaties en activiteiten, inclusief administratieve degenen.

AARD VAN DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

U heeft geen wettelijke en / of contractuele verplichting om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden op vrijwillige basis aan ons verstrekt als proefpersoon die wil deelnemen aan het onderzoeksproject.

De verstrekking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is essentieel, dus als u weigert, ook al is het maar gedeeltelijk, uw deelname aan het project zelf te evalueren.

BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden gedurende een jaar vanaf de toekenning bewaard.

Dit doet geen afbreuk aan gevallen waarin bewaring voor een volgende periode is vereist door de bevoegde autoriteiten of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of voor de behoeften die voortvloeien uit het beheer van een geschil.

WIJZE VAN BEHANDELING

De verwerking vindt plaats door middel van elke bewerking of reeks bewerkingen die worden toegepast op persoonlijke gegevens of sets van persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren door verzending , vergelijking of onderlinge verbinding, beperking, annulering of vernietiging, op de volgende manieren: gegevensverzameling van de betrokkene; registratie en verwerking op papier; opname en verwerking op magnetische, IT en elk ander type geschikt medium, inclusief de cloud.

De verwerking wordt uitgevoerd “door” en “bij” onze organisatie in overeenstemming met de principes van noodzaak, relevantie, ook met behulp van elektronische hulpmiddelen of met handmatige en / of IT- en / of telematicasystemen die zijn ontworpen voor het opslaan, beheren en verzenden van de verzamelde gegevens, met een logica die strikt verband houdt met de doeleinden.

In ieder geval zal de behandeling worden uitgevoerd met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Voor de hierboven uiteengezette doeleinden kunnen de gegevens, indien nodig, worden overgedragen aan landen van de Europese Unie en aan niet-EU-landen waarvoor de Commissie een adequaatheidsbesluit heeft opgesteld.

De gegevens worden niet openbaar gemaakt, waarbij wordt gespecificeerd dat deze term de openbaarmaking op enigerlei wijze betekent, ook door deze beschikbaar te stellen of te raadplegen, aan onbepaalde onderwerpen.

Categorieën van specifieke onderwerpen aan wie de gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Uw persoonsgegevens mogen uitsluitend, voor de hierboven gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met het relevantiebeginsel, worden meegedeeld aan de volgende onderwerpen die zullen optreden als:

 • specifiek gemachtigde medewerkers en werknemers, en binnen hun eigen taken of functionaris voor gegevensbescherming, indien benoemd, binnen de functies die aan hem / haar zijn toevertrouwd;
 • Externe Gegevensverwerkers: bedrijven en / of professionals en / of onderwerpen die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld om specifieke verwerkingen en / of gegevensverwerkingen uit te voeren (zoals bij wijze van voorbeeld: aan IT-consultants, systeembeheerders)
 • Onafhankelijke gegevensbeheerders, als subjecten die geen verband houden met onze organisatie: subjecten die er toegang toe hebben op grond van wettelijke bepalingen of secundaire of communautaire wetgeving.A183

Ons bedrijf kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken: (i) indien vereist door EU- of nationale wetgeving; (ii) in geval van gerechtelijke procedures; (iii) in reactie op een verzoek van wetshandhavingsinstanties dat is gebaseerd op legitieme gronden; (iv) om de rechten, privacy, veiligheid of bedrijfseigendommen te beschermen en, voor zover wettelijk toegestaan, om illegale activiteiten en vermoedelijke fraude te onderzoeken, te voorkomen of maatregelen te nemen.

RECHTEN VAN GEGEVENS ONDERWERP

De betrokkene kan op elk moment de rechten uitoefenen die worden geboden door de artikelen 15 tot 22 en van artikel 77 van de nieuwe verordening 2016/679 (AVG) en dit ook op grond van Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 101/2018, richting de verantwoordelijke voor de verwerking en meer bepaald:

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens, overeenkomstig art 15 van de AVG.A191
 • Recht op rectificatie en integratie van persoonsgegevens, overeenkomstig art 16 van de AVG.
 • Recht op verwijdering van persoonsgegevens in de gevallen voorzien in art 17 van de AVG.A195
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens in de gevallen voorzien in artikel 18 van de AVG.
 • Recht op kennisgeving aan de ontvangers van de persoonsgegevens die worden verwerkt, overeenkomstig artikel 19 van de AVG.
 • Recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens, in de algemene voorwaarden, conform artikel 20 van de AVG.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig art 21 van de AVG.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering, overeenkomstig art 22 van de AVG.

De betrokkene heeft ook het:

 • Recht op het verkrijgen van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien benoemd;
 • Recht om elke toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

De rechten worden uitgeoefend, met een verzoek gericht, zonder formaliteiten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, ook via een aangewezen persoon, die onverwijld zal worden behandeld. Het verzoek kan worden verzonden met behulp van de contactgegevens vermeld in het epigraaf.

Volgens art. 77 AVG 2016/679, heeft de betrokkene ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op basis van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van schending van rechten. In Italië is de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens bevoegd voor de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Volgens art 2 – undecies van het wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 101/2018, wordt de betrokkene op de hoogte gebracht van het volgende: “1. De rechten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 15 tot 22 van de verordening kunnen niet worden uitgeoefend op verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking of met een klacht op grond van artikel 77 van de verordening indien uit de uitoefening van dit recht een feitelijk en concreet nadeel kan worden ontleend aan: a) de belangen die worden beschermd krachtens de bepalingen inzake het witwassen van geld; b) de belangen die worden beschermd door de bepalingen inzake bijstand aan slachtoffers van afpersingsverzoeken; c) de werkzaamheden van parlementaire enquêtecommissies die zijn ingesteld overeenkomstig artikel 82 van de Grondwet; d) de activiteiten die worden verricht door een openbaar lichaam, andere dan economische openbare lichamen, op basis van de uitdrukkelijke wettelijke bepaling, voor exclusieve doeleinden die verband houden met monetair en valutabeleid, het betalingssysteem, de controle van tussenpersonen en krediet- en financiële markten, evenals de bescherming van hun stabiliteit; e) defensi vijf onderzoeken of om een ​​recht uit te oefenen in de rechtbank; f) de vertrouwelijkheid van de identiteit van de werknemer die zich meldt op grond van de wet 30 november 2017, nr. 179, het misdrijf waarvan hij of zij zich bewust werd vanwege zijn ambt. 2. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zijn de bepalingen van het parlementair reglement of de wet of de oprichtingsregels van de onderzoekscommissie van toepassing. 3. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, letters a), b), d) e) en f), worden de rechten bedoeld in hetzelfde lid uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van wet- of regelgeving die van toepassing zijn op de sector, die ten minste rechtstreekse maatregelen nemen om de in artikel 23, lid 2, van de verordening bedoelde gebieden te reguleren. De uitoefening van dezelfde rechten kan in elk geval worden uitgesteld, beperkt of uitgesloten met een gemotiveerde mededeling en onverwijld aan de betrokkene worden gedaan, tenzij de mededeling het doel van de beperking in gevaar kan brengen, voor de tijd en binnen de grenzen waarin dit is een noodzakelijke en evenredige maatregel, rekening houdend met de grondrechten en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, om de in lid 1, letters a), b), d), e) en f) bedoelde belangen te vrijwaren . In dergelijke gevallen kunnen de rechten van de betrokkene ook worden uitgeoefend via de Garant op de manier waarnaar wordt verwezen in artikel 160. In dit geval informeert de Garant de betrokkene dat alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd of dat er een evaluatie is uitgevoerd. uitgevoerd, evenals het recht van de betrokkene om beroep in te stellen. De verantwoordelijke informeert de betrokkene van de in deze paragraaf genoemde faculteiten “.