+390954781124 info@coehar.it

Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ 196/2003. SZ. JOGALKOTÁSI RENDELET ÉS A 2016/679 (GDPR) ÚJ EURÓPAI RENDELET SZERINTI BESZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓLAG
Tisztelt Érintett Úr / Asszony
Érintett
a személyes adatok védelméről szóló jogszabály értelmében június 30-i törvényerejű rendelet 2003, n. 196. cikk (a továbbiakban: Adatvédelmi kódex) és az azt követő módosítások, valamint a 2016/679 / EU rendelet (GDPR) 13. és 14. cikke, ezúton tájékoztatni kívánjuk Önt azon személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletekrõl, amelyeket Ön az űrlap spontán kitöltése révén nyújtott át nekünk weboldalunkon, hogy ennek segítségével a VERITAS COHORT a kutatási projektbe történő jelentkezését értékelhesse.
Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy amennyiben jogosultnak ítélik meg a tényleges kutatásban való részvételre, akkor további, konkrétabb információkat kap majd a kutatási projektről és a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban is. Ezért ez az irányelv nem kívánja módosítani vagy más módon megváltoztatni azokat az információkat, amelyeket azon alkalommal biztosítunk.
Adatkezelõi és kapcsolattartási adatok:
Az Ön adatainak Adatkezelője:
ECLAT SLR
Székhelye CATANIA- Via Santa Sofia n.89
Biológiai toronyház – 11. emelet Északi Toronyház
Tel. +39 095 47814
E-MAIL: info@eclatrbc.it
A feldolgozott adatok típusa:
A feldolgozandó adatok azok lesznek, amiket Ön fog megadni: név, vezetéknév, e-mail, alternatív elérhetőségek (telefon, skype vagy egyébb), lakóhely, életkor, életmóddal kapcsolatos információk.
A kutatási projektben feldolgozott személyes adatok konkrét kategóriáit a projektben való részvétel előtt benyújtott kiegészítő dokumentációval jelezzük Önnek
elkötelezettségét kérve, hogy haladéktalanul értesítsen minket a javításokról, kiegészítésekről és / vagy frissítésekről.
A kezelés jogalapja és célja.
Az összes adat feldolgozásának jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulásával jött létre, és ezt bármikor jogában áll visszavonni. Kivéve azt az esetleges lehetetlenséget, hogy a jelöltnek lehessen tekinteni a kutatási projektben, nem érheti hátrányos következményeit beleegyezése visszavonása miatt.
Személyes adatainak feldolgozása a következő célból történik: annak lehetővé tétele, hogy az Adatkezelő minden szakaszában kezelhesse a kutatási projektben részt venni szándékozó alanyok kiválasztását, valamint az összes kapcsolódó műveletet és tevékenységet, beleértve az adminisztratív feladatokat is.
Az adatszolgáltatás jellege
Önnek nincs szabályozási és / vagy szerződéses kötelezettsége személyes adatainak megadására. Személyes adatait önként adja meg olyan alanyként, aki részt kíván venni a kutatási projektben.
Elengedhetetlen az Ön adatainak a fent említett célokból történő megadása, ezért az adatszolgáltatás megtagadása – még ha csak részleges is – lehetetlenné teszi a projektben való részvételének értékelését
Megőrzési időszak.
Adatait az átadástól számított egy évig megőrizzük.
Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a hatáskörrel rendelkező hatósági szervek peres ügyek kezeléséből fakadó igények miatt az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban további időtartamra való visszatartást követelnek meg.
A kezelés módja:
A feldolgozás a személyes adatokra – vagy a személyes adatok halmazaira alkalmazott bármilyen művelet vagy műveletsorozat révén történik. Például gyűjtés, nyilvántartásba vétel, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, felhasználás, továbbítás útján történő kommunikáció összehasonlítás – vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés a következő módokon: adatgyűjtés az érintettől; felvétel és feldolgozás papíron; felvétel és feldolgozás mágneses, informatikai – és bármilyen más megfelelő adathordozón, beleértve a Felhőt is.
A feldolgozást szervezetünk “” ÁLTAL “” NÁL “-nál és” nálunk “végzi a szükségesség és a relevancia elveinek betartásával, elektronikus eszközök segítségével, vagy kézi és / vagy informatikai és / vagy telematikai rendszerekkel, amelyek célja az összegyűjtött adatok tárolása, kezelése és továbbítása szigorúan a célokhoz kapcsolódó logikával.
A kezelést minden esetben megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával kell végrehajtani az adatok biztonságának és titkosságának garantálása érdekében.
A fentiekben meghatározott célokból szükség esetén az adatok továbbíthatók az Európai Unió országaiba és az EU-n kívüli országokba is, amelyekre vonatkozóan a Bizottság megfelelőségi döntést hozott.
Az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra. Ez a kifejezés pontosítva a nyilvánosságra hozatal bármilyen formáját jelenti, ideértve az elérhetővé tételt vagy a konzultáció lehetõségét egyébb határozatlan alanyok számára is.
Konkrét alanyok kategóriái, akikkel az adatokat közlése kerülhetnek:
Személyes adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokra, a relevancia elvének megfelelően továbbíthatjuk a következő alanyoknak, akik:
Kifejezetten erre felhatalmazott munkatársak és alkalmazottak, vagy adatvédelmi tisztviselők lehetnek;
Külső adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által meghatározott feldolgozás és / vagy adatfeldolgozás elvégzésére kijelölt vállalatok és / vagy szakemberek és / vagy személyek (például: informatikai tanácsadóknak, rendszergazdáknak.
Független Adatkezelők, mint a szervezetünkkel nem összefüggő alanyok: olyan alanyok, akik törvényi rendelkezések, másodlagos vagy közösségi jogszabályok alapján hozzáféréssel bírnak.
Cégünk az Ön személyes adatait harmadik félnek is kiadhatja: (i) amennyiben azt az EU vagy a tagállam jogszabályai előírják;
(ii) bírósági eljárás esetén;
(iii) a bűnüldöző szervek törvényes alapokon nyugvó megkeresésére válaszul;
(iv) a jogok, a magánélet, a biztonság vagy a vállalati tulajdon védelme, a törvény által megengedett mértékben az illegális tevékenységek, a csalás gyanújának kivizsgálása, megelőzése vagy intézkedések meghozatala miatt.
Az érintett jogai:
Az érintett bármikor gyakorolhatja a 2016/679 (GDPR) új rendelet 15. és 22. cikkében, valamint 77. cikkében biztosított jogokat, és ez a 2. sz. Törvényerejű rendelet alapján is érvényes. Törvényerejű rendelettel módosított, 2003. június 30-i 196. sz. 101/2018, az adatkezelő felé, pontosabban:
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a GDPR 15. cikke alapján határozható meg
A személyes adatok helyesbítéséhez és integrálásához való jog a GDPR 16. cikke alapján.
A személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikkében előírt esetekben.
A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkében előírt esetekben.
A feldolgozott személyes adatok címzettjeinek értesítéshez való joga a GDPR 19. cikke alapján
A személyes adatok adathordozhatóságához való jog, az általános szerződési feltételek szerint, a GDPR 20. cikke alapján
A személyes adatok feldolgozása elleni kifogás joga a GDPR 21. cikke alapján
A 22. cikke szerinti jog, hogy ne vonatkozzanak automatizált döntések alá, ideértve a profilalkotást is.
Az érintettnek továbbá joga van:
Kérvényezni az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van kinevezve
bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott beleegyezését, anélkül, hogy ez a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét sértené.
A jogokat az Adatkezelőhöz intézett megkereséssel – laki követelmények nélkül gyakorolják – egy kijelölt személy útján is, akit késedelem nélkül láthatnak. A kérelem továbbítható a nyomtatványon feltüntetett elérhetőségek segítségével.
A GDPR 2016/679 77. sz. Cikkszáma szerint az érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a jogok megsértésének helye alapján. Olaszországban a személyes adatok védelméért felelős kezes az adatvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik
A 2. cikkszám alapján – a törvényerejű rendelet sz. A 101/2018. Sz. Törvényerejű rendelettel módosított, 2003. június 30-i 196. cikk az érintettet a következőkről tájékoztatja: “(1) A rendelet 15–22. Cikkében említett jogok nem gyakorolhatók az adatkezelőhöz intézett kéréssel vagy a rendelet 77. cikke szerinti panasszal, ha e jog gyakorlása tényleges és konkrét sérelmet vonhat maga után: a) a pénzmosásra vonatkozó rendelkezések alapján védett érdekek; b) a zsarolási kérelmek áldozatainak támogatására vonatkozó rendelkezések alapján védett érdekek; c) az Alkotmány 82. cikke alapján létrehozott parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége; d) a közjogi szervektől eltérő közjogi intézmények által a törvény kifejezett rendelkezése alapján végzett tevékenységek, kizárólag monetáris és devizapolitikai, fizetési rendszerrel, közvetítők, hitel- és pénzügyi piacok ellenőrzésével kapcsolatos célokra, valamint stabilitásuk védelmére; e) védekező nyomozások lefolytatása vagy a bíróságon való jog gyakorlása; f) a munkavállaló személyazonosságának bizalmas kezelése, aki a törvény értelmében 2017. november 30-án jelentést tesz. 179., amelynek bűncselekményéről hivatala miatt tudomást szerzett. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában említett esetekben a parlamenti szabályzat vagy a törvény rendelkezéseit vagy a vizsgálóbizottság alapító szabályait kell alkalmazni. (3) Az (1) bekezdésben említett esetek a), b), d) e) és f) pontjaiban az ugyanabban a bekezdésben említett jogokat az ágazatot szabályozó törvényi vagy rendeleti rendelkezéseknek megfelelően gyakorolják, amelyeknek tartalmaznia kell legalább a rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében említett területek szabályozására vonatkozó közvetlen intézkedéseket. Ugyanazon jogok gyakorlása mindenesetre indokolt kommunikációval késleltethető, korlátozható vagy kizárható, és haladéktalanul megadható az érintettnek, kivéve, ha a közlés veszélyeztetheti a korlátozás célját, arra az időre és korlátokra, amely alatt ez szükséges és arányos intézkedés, figyelembe véve az érintett alapvető jogait és jogos érdekeit, az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában említett érdekek védelme érdekében. Ilyen esetekben az érintett jogait a Garanciavállalón keresztül is gyakorolni lehet a 160. cikkben említett módon. Ebben az esetben a Garanciavállaló tájékoztatja az érintettet, hogy minden szükséges ellenőrzést, vagy felülvizsgálatot elvégeztek, valamint az érintett bírósági jogorvoslati lehetőségérõl is.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az e bekezdésben említett információról “.
Catania, Dátum